YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇILIŞI

YABANCI UYRUKLU ŞİRKETLERİN ŞUBE AÇILIŞI

Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketlerin Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyet gösterebilmeleri için, 30.11.1914 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler Hakkında Kanun hükümlerine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tercüme edilmiş anasözleşme sureti (2 adet noterden onaylı)
3.Şube açılışına ilişkin şirketin yetkili organı tarafından alınana kararın (Bu kararda şubenin ünvanı, açık adresi,temsilcileri,süresi,temsil şekil ve şube sermayesi açıkça yazılmalı- 2 adet  tercüme edilmiş noter onaylı) 
4.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve izin yazısı 
5.Şube ünvanı altında imza beyannamesi(Aslı noterden onaylı)
6.Türkiye vekili için düzenlenen vekaletname (Noter onaylı 2 nüsha) 
7.Şirketin kayıtlı olduğu ülkenin yetkili merciinden alınan tercüme edilmiş sicil belgesi apostil şerhli tercümeli noter onaylı)
8.Şube temsilcisinin nüfus ve ikametgahı (noterden veya muhtardan onaylı), temsilcisi yabancı ise tercüme edilmiş noter onaylı pasaport örneği
9.T.S.T.29 maddesine göre taahhütname 
10.Kuruluş Bildirim Formu (4 adet)

 

TÜRKİYE VEKİLİNİN/TEMSİLCİNİN  DEĞİŞTİRİLMESİ
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Görevinden ayrılan veya işine son verilen vekile önceden verilmiş yetkilerin iptaline dair azilname/karar (Aslı tercümeli 2 adet noter onaylı) 
3.Yeni atanan yetkiliye/vekile ait yetkili organının kararı (Aslı tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet) 
4.Türkiye vekili yabancı uyruklu ise noter onaylı ikamet teskeresi veya çalışma belgesi
5.Yetkiliye/vekile ait  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
6.Yetkiliye/vekile ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

 

SERMAYE ARTTIRIMI
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirket yetkili organının kararı (Aslı tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet) 
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı (Aslı)

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirket yetkili organının kararı (Aslı tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet) 
3.Şube başka bir Ticaret Sicil Memurluğunun bulunduğu yere nakil ediliyorsa önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin yazısı (Aslı)

 

UNVAN VE AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirketin yetkili organının unvan değişikliği yönündeki kararı (asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha olarak)
3.Şirketin unvan değişikliğinin  tescil veya onaylandığına dair yetkili kurumdan alınacak belge (asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha olarak)
4.Şubenin faaliyet konusunun değiştirildiğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı 1 nüsha müzeyyel beyanname ve izin yazısı  
5.Merkez şubesi tarafından alınmış karar (2 adet noter onaylı)

 

TASFİYEYE GİRİŞ 
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirket yetkili organının kararı (Aslı tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet) (Kararda tasfiye memuru ve tasfiye adresi belirtilmeli ) 
3.Tasfiye halinde ibaresi ile imza beyannamesi(Aslı noterden onaylı)
4.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı (Aslı)

 

TASFİYE SONU KAPANIŞ
1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirket yetkili organının tasfiye sonu kararı ( aslı tercüme edilmiş noter onaylı 2 adet )
3.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izin yazısı (Aslı)