VAKIFLAR İDARESİ-MÜLHAK VAKIFLAR ve TESİSLER TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELER

VAKIFLAR İDARESİ-MÜLHAK VAKIFLAR ve TESİSLER TARAFINDAN KURULACAK İŞLETMELER

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2.Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kuruluşuna dair karar (Noter onaylı - 2 adet)

bu kararda;
• İşletmenin ünvanı
• Açık adresi
• Konusu
• Sermayesi
• İşletmenin temsilcileri, uyrukları ve ev adresleri ile temsil şekli
• Medeni kanunun 77. Maddesine göre gerekli olan hallerde denetleme makamının izin veya belgesinin tarih ve numarası açıkça belirtilecek

3.Vakıf senedinin mahkemece tesciline dair derkenarlı dilekçe
4.vakıf tesis senedi (Noter onaylı)
5.Mülhak vakıflara ait işletmelerde vakfın mahiyetin ve mütevelli heyetinin tayin tarihlerini gösteren ve vakfiyesinin mahkeme tecili tarihini bildiren ve yetkili Vakıflar Müdürlüğü veya Memurluğunca verilmiş olan belge
6.İşletme temsilcisinin işletme ünvanı ile düzenlenmiş imza beyannamesi  (Noter onaylı aslı)
7.İşletme temsilcisinin  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
8.İşletme temsilcisinin  ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 
9.Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. Maddesine göre  hazırlanmış taahhütname  
10.İşletmeye ayni sermaye konulmuş ise değer tespitine dair mahkeme kararı ile bilirkişi raporu

 

VAKIF KAPANIŞI

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Vakfın yetkili organı tarafından alınmış ve noterce tastik edilmiş işletmenin kapanışına dair karar ( noter onaylı - 2 adet )