LİMİTED ŞİRKETLERİ

LİMİTED ŞİRKETLERİ

LİMİTED ŞİRKETLERDE KURULUŞ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2. Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 adet)  
3.Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname  
4.Şirket ünvanı altında hazırlanmış  şirket yetkililerine ait imza beyannamesi  (Noter onaylı asıl -2 adet)
5.Kurucu  ortakların  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)
6.Kurucu ortaklara ait  ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet) 
7. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 6 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 7 adet)
8.Sermayenin %004’ünün ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun  aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)
9.Kira kontratı 
10.Oda kayıt beyannamesi 
11.İmza sirküleri (2 adet) 

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** Şirket anasözleşmesinde temsile yetkililer ve yetkili süresi belirlenmemiş ise kuruluş anasözleşme tescili yapıldıktan sonra, müdür tayini kararının imza beyannamesi ile birlikte tescili gerekmektedir.

*** Ortak tüzel kişi (şirket) ise ; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.

*** Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

***  Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

*** Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi

*** Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair anasözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği. 

*** Şirket nev'i değişikliği yoluyla kuruluyor ise, nev'i değiştiren şirketin özvarlığına ilişkin bilirkişi raporu ve mahkemece bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

*** Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu 

*** Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler,

*** Okur yazar olmayan ortakların parmak izi, ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

*** Limited şirketlerde sermayenin asgari 5.000.YTL- olması mecburiyeti vardır. Ortakların payları 25,00 YTL ve katları olarak dağılmalıdır.

*** Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

*** Ortak sayısı en az 2 olmalıdır.

*** Limited şirketler belli bir süre için kurulabilir, süresiz olarak kurulamazlar.

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR ATAMASI :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 
2.Şirket müdür ataması ve temsil şekline ilişkin ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı )
3.Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
4.Yeni imza yetkisi verilen kişiler ortak değil ise fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
5.Yeni imza yetkisi verilen kişiler ortak değil ise ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** T.T.K. 543.maddesinin 1.fıkrası, bu konuda kollektif şirketlere ilişkin 161. ve 162.maddelerinin uygulanacağını hükmüne bağlamıştır. Kanunun 161.maddesi ortaklar kurulu kararıyla göreve getirilen müdürün, ortakların çoğunluğunun kararıyla görevden alınabileceği hükmünü içermekte olduğundan, bunlar da tıpkı dışarıdan atanmış müdürler gibi, esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların kararı ile görevden alınabilir.161.maddesine göre; idare işlerinin anasözleşme hükmü ile bir ortağa verilmesi durumunda onun idare yetkisi ve görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamayacağı gibi, görevden de alınamaz. Diğer ortakların sermaye payları ne kadar büyük olursa olsun ana sözleşme ile atanan ortak sıfatına sahip kişinin müdürlük sıfatı ortaklar kurulu kararı ile kaldırılamaz ancak Mahkeme kararıyla görevine son verilebilir.

Not:Okur yazar olmayan ortakların parmak izi, ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

LİMİTED ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Adres değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)
3.Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre taahhütname 
4.Kira kontratı 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ANA SÖZLEŞME TADİLİ

1.Dilekçe   (İmzalı-kaşeli)  
2.Ortaklar kurul onayından  geçen  iki nüsha tadil metni (Şirket kaşesi ve yetkili imzası ile ) 
3.Tadil metnine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı, yeni şekli içeren-1 adet )
4.Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda toplantı tutanağı ( noter onaylı )
5.Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda hazirun cetveli ( noter onaylı suret ve aslı )
6.Ortak sayısı 20'den fazla olduğunda Hükümet temsilcisi atama yazısı
7.Ortak sayısı 20’den fazla olduğunda gündem

LİMİTED ŞİRKETLERDE UNVAN TADİLİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli ) 
2.Ortaklar kurulu kararı (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet ) 
3.Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli)

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** T.T.K. 41. ve devamı maddeleri ile Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın İç Ticaret 2003/03 sayılı Anonim ve Limited şirketlerin kuruluş ve anasözleşme değişikliği işlemlerine ilişkin esaslar hakkında tebliğ hükümleri gereğince ticaret ünvanı türkçe olmalıdır.

*** Limited şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla kullanılacak olan ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ünvanda limited şirket faaliyet konusunun ve limited şirket ibaresinin bulunması şarttır. Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir. Ünvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak, şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.

LİMİTED ŞİRKETLERDE AMAÇ KONU TADİLİ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2. Ortaklar kurulu kararı (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet)
3.Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli)


ÖNEMLİ NOTLAR:

**** Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir.

**** Ünvan tadilinde ise ünvada yer alan her sektörün amaç konuda açıklayıcı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.  

SERMAYE ARTIRIMI  

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2.Karar (Değişen maddenin yeni şekli yazılacak-1 adet)
3.Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve kaşeli) 
4.Arttırılan sermayenin %004’ünün Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı ve fotokopisi(T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu hesaba EFT, banka havalesi veya Nakden yatırılması)
5.Sermaye artırımına ilişkin anasözleşme değişikliğinde önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi
6.Sermaye artırımı ayni sermaye veya firma devri yoluyla yapılıyorsa, bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
7.Sermaye artırımının ortakların şirketten alacaklarının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair mahkemenin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu,
8.Ayni sermaye olarak gayrimenkul ve nakil vasıtası konulduğu takdirde gayrimenkul üzerinde her hangi bir takyidatın, nakil vasıtalarının mülkiyeti muhafaza kaydının bulunmadığına dair belgeler,
9.Sermaye artırımı hisse senetlerinin konulması veya değer artış fonu, iştiraklerden gelen değer artış fonu, maliyet artış fonu, iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış kârının ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine dair Yeminli Mali Müşavir raporu,
10.Sermaye artırımının fevkelade ihtiyatlar veya dağıtılmayan kârların ilavesi yoluyla yapılması halinde bunların tespitine ilişkin Serbest Muhasebeci veya  Yeminli Mali Müşavir raporu

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.

 

SERMAYE AZALTIMI

• Mahkemece (şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi) atanmış 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından sermayenin azaltılmasına rağmen aktiflerin alacakları karşılayabileceğine ilişkin tespit raporu. Ana sözleşmenin sermaye maddesi, azaltmayı yansıtacak şekle tadil edilerek karar altına alınır.

• Alacaklılara çağrı T.T.S.G.’nde 3 kez ilan edilir. 3.ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacaklıların beyanı beklenir. Ödeme veya teminat istemleri bildirilir. Bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderilir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil müracaatı için 3. gazete tarihinden itibaren 2 ay geçmesi gerekir. 

 

Sermaye azaltımı tescili için gereken belgeler,

1.Dilekçe
2.Otaklar kurulu  kararı (3.ilan tarihinden 2 ay sonra alınmalı ve sermaye azaltmasına ilişkin değişikliği belirtir şekilde düzenlenmelidir)
3.Tadil tasarısı (2 adet- maddenin eski ve yeni şeklini içeren- ortaklar imzalı ve 
kaşeli) 
4.Davet ilanlarının yayınlandığı T.T.S.G.(3 ilan)
5.Bilirkişi Raporu ve atama kararı (Aslı)
6.Alacaklı Listesi (Müdürler tarafından imzalı, alacaklı adı soyadı, ticari ünvanı, 
alacak miktarı belirten)
7.Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı muvafakatname
8.Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları ( Borçların ödendiğini gösteren )

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

*** Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye miktarının aşağısına indirilemez.

*** Bölünme suretiye yapılan sermaye azaltımlarında Anonim Ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ gereğince; Sermaye azaltımı ile eş zamanlı olarak ve isteğe bağlı şekilde nakit olarak veya şirket bilançosunda ayer alan hesapların müsait olması ve üçüncü şahısların haklarını zedelememi şartıyla, öncelikle şirketin üzernde serbestçe tasarruf edebileceği sermaye ve kar yedeklerinden karşılanması suretiyle sermaye arttırımı yapılması da mümkündür.

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ :

1.Dilekçe ( imzalı-kaşeli )
2.Hisse devrine ilişkin ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı - 2 adet)
3.Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı - 1 adet ) 
4.Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atamasına ilişkin evraklar ilave edilecektir. 
5.Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı örneği)
6.Son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli) 
7.Yeni giren ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
8.Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 
9.Ortak tüzel kişi (şirket) ise ; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi.
10.Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostij şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi
11.Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı
12.Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Acentelik sözleşmesi (Noter onaylı)
3.Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı 2 adet)
4.Birden fazla acentelik alınmış ise T.T.K. 118. maddesi gereğince son acentelik için önceki sigorta şirketleri tarafından verilmiş muvafakatname (Aynı branşta)

ÖNEMLİ NOTLAR:

*** T.T.K. 118.maddesince aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, müvekkil aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin edemeyeceği gibi; acente dahi aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan müteaddit ticari işletmeler hesabına acentelik yapamayacağı belirtilmektedir.

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli) 
2.Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı 2 adet)

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirketin kuruluşu itibariyle tüm gazetelerinin şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan onaylı suretleri
3.Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı)
4.Şube açılışına dair ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı )    
5.Şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (noter onaylı aslı )
6.Ticaret Sicili Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname 
7.Şube yetkililerinin fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
8.Şube yetkililerinin ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 
9.Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)
10.Kira kontratı 
11.ODa kayıt beyannamesi 

 

ÖNEMLİ NOTLAR 

**** Kararda ;
• Şubenin ünvanı 
ÖRNEK; Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Şube Ünvanı:  Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi-İzmir Şubesi
• Şubenin açık adresi
• Şubeye ayrılan sermaye (sermaye miktarı belirtilmeli veya merkezden karşılanabilir ancak ayrılan sermaye merkez sermayesini geçememeli )
• Şubenin temsilcileri açıkça belirtilmeli (şirket müdürü şube müdürü olabilir fakat kararda açıkça şube müdürü belirtilmelidir.)


LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI 

1.
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı)
3.Son ortakları gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE NEVİ DEĞİŞİKLİKLERİ
*A.Ş. DEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Anazösleşme (Noter onaylı 2 adet)
3.İmza beyannamesi (Noter onaylı asıl)
4.Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)5. Hazirun cetveli (Noter onaylı veya aslı)
6.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
7.Özvarlık tespitine dair mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ve aynı kişiye ait faaliyet belgesi
8.Gündem


*KOM.ŞTİ.-KOLL.ŞTİ. DEN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

 

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Anasözleşme (2 adet noter onaylı)
3.Dönüşüm kararı (1 adet noter onaylı) 
4.İmza Beyannamesi (1 adet noter onaylı-asıl ) 
5.Yeni giren ortaklara ait nüfus suretleri (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı) 
6.Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri (En geç 6 ay içinde alınmış noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı) 
7.Özvarlık tespitine dair mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı veya Yeminli Mali Müşavir raporu ve aynı kişiye ait faaliyet belgesi 
8.Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun  aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
3.Ticaret Sicili Tüzüğünün 47.maddesine göre sicil belgesi ( son 1 ay içinde alınmış - aslı) 
4.Merkez nakline ilişkin ortaklar kurulu kararı (2 adet noter onaylı )    
• Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilmeli
5.Tadil tasarısı (Ortaklar imzalı- 2 adet) 
6.Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)
7.Ticaret Sicili Tüzüğünün 29 maddesine göre hazırlanmış taahhütname 
8.Ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
9.Ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
10.Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi (İmzalı-kaşeli)
11.Kira kontratı 
12.Oda kayıt beyannamesi 

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE BİRLEŞME

 

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli )
2.Birleşme kararının alındığı ortaklar kurulu kararı(1 adet)
3.Birleşme bilançosu (2 adet- birleşmeye esas alınan)
4.Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı-2 adet) 
5.Mahkeme kararı ve bilirkişi raporu 
6.Borç taahhüdü (Devir alan şirketten 2 adet)  
7.Borç beyanı (Devir olan şirketten-2 adet) 
birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;
-Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları
-Borçların tamamının ödenmesi halinde ödendi makbuzları

 

LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYEYE GİRİŞ

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı/Asliye Ticaret Mahkemesinin tasfiye kararı  (1 adet noter onaylı )
3.Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- asıl)
4.Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise fotoğraflı nüfus örneği ( Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)
5.Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet) 
6.Tasfiyeye giriş bilançosu

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ 

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti) 
3.Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ :

1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet)
3.Tasfiye halinde 1. 2. ve 3. gazeteler
4.Sıfır bilanço