ANONİM ŞİRKETLER

ANONİM ŞİRKETLER

ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ EVRAKLARI

1.     Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

2.     Biri noterce onaylı asıl imzalı, 2 adet suret olmak üzere 3 adet anasözleşme (Yabancı sermayeli şirketlerde 4 adet)  

3.     Şirket ünvanı altında hazırlanmış  şirket yetkililerine ait imza beyannamesi  (Noter onaylı asıl -2 adet)

4.     Ticaret Sicili Tüzüğünün  29.maddesine göre  hazırlanmış taahhütname

5.     Şirket Kuruluş Bildirim Formu 6 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 7 adet)

6.     Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun  aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

7.     Kurucu  ortakların  fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)

8.     Kurucu ortaklara ait  ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)

9.     İmza sirküleri (2 adet)

10.   Yabancı ortak varsa; hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış noter onaylı sicil belgesi tercümesi

11.   Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

12.   Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı ve kayyuma ait nüfus ve ikametgah belgesi

13.   Kuruluş anında sermayenin bir kısmının ödenmiş olmasına dair anasözleşme veya işletmenin tabi olduğu özel bir kanun hükmü var ise; bu miktarın ödendiğine dair banka dekont örneği. 

14.   Kurulacak şirkete sermaye olarak konulan her türlü menkul ve gayrimenkul malların olması halinde bunların değerlerinin tespitine ilişkin bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı,

 

ÖNEMLİ NOTLAR

***Okur yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.s

*** Yönetim kurulunun görev bölümü ve şirketin temsil şekli anasözleşme ile belirlenmemişse anasözleşmenin tescilinden sonra alınacak bir karar ile yönetim kurulunun görev bölümü ve temsil şekline dair kararın tescil ve ilanı gereklidir.

*** TTK.349. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin usul ve fürundan biriyle, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil)kan ve sıHRi hısımlarının denetçiliğe seçilmeleri mümkün bulunmadığından,anasözleşmede yer alan ve ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucular arasından seçilmeleri gereken yönetim ve denetim kurullarının teşkilatında soyadı benzerlikleri bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin akraba olup olmadıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Denetim kurulu üyeleri dışarıdan seçilebilir.

***Anonim şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyet bulunmaktadır.Bu itibarla tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir.Ünvanda anonim şirket faaliyet konusunun ve anonim şirket kelimesinin bulunması şarttır.Ticaret ünvanı Türkçe olarak tespit edilir.Ünvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır.Ancak,şirketin faaliyet konusuna giren mal ve veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde yada Türkçe karşılığının bulunmaması hallerinde ve yabancı sermayeli şirketlerde ticaret ünvanında yabancı kelime bulunmasına müsaade edilmektedir.

***Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-YTL olması mecburiyeti vardır.

***Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde, bu taahhüt, şirketin kuruluş tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile(tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

***Ortak sayısı en az 5 olmalıdır.

***Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunu anasözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

***Yönetim kurulu üyeleri en az 3 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilirler.

***Anonim şirketlerin anasözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece yetkili iki imza tarafından temsil olunur.

***Halka açık anonim şirketler; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3.maddesinin (g) fıkrası gereğince; hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ortaklıklardır. Yine aynı kanunun 11.maddesinin 2.fıkrasına göre, pay sahiplerinin 250'den fazla olduğu herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabidir.

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI

15.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

16.   Gündem

17.   Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

18.   Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)

19.   Hükümet Temsilcisi atama yazısı (Aslı)

20.   Genel kurulda yönetim kurulu seçimi ve/veya Anasözleşme değişikliği var ise ilgili bölümdeki evraklar

***Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan toplantılar yılın ilk 3 ayı içinde,özel hesap dönemi olan şirketler de ise,hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk 3 ay içinde yapılır.

 

YÖNETİM SEÇİMİ

21.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

22.   Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)

23.   Şirket ünvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

24.   Yeni yönetim kuruluna ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

25.   Yeni yönetim kuruluna ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

*** TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder.bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

*** TTK.330 anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için,azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.Kararlar ,mevcut azaların ekseriyetiyle verilir.Örneğin;3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2'dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.’nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

***Türk Ticaret Kanununun 312.maddesi gereğince yönetim kurulu, pay sahibi üyelerden teşekkül eder. Ancak pay sahibi olmayan kimseler üye seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler. Pay sahibi olan hükmi bir şahıs yönetim kurulu üyesi olamaz, fakat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar yönetim kuruluna seçilebilir.

***T.T.K.314.maddesi gereğince idare meclisi azaları en çok 3 yıl müddetle seçilirler. Anasözleşmede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE ANASÖZLEŞME

 

1-SERMAYE ARTTIRIMI

26.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

27.   Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı)

28.   Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)

29.   Genel kurul onayından geçen iki nüsha tadil metni (eski ve yeni metni içeren, genel kurul divan heyeti ile birlikte Hükümet temsilcisi imzalı)

30.   İştirak cetveli (Yönetim kurulunca imzalı 2 Adet)

31.   Önceki sermayenin ödendiğini gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ve yine bu kişiye ait faaliyet belgesi

32.   Anonim şirketin sermaye arttırımı ayni sermaye veya firma devri yolu ile yapılıyorsa bunların tepsine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı.

33.   Arttırılan sermayenin %004’nün Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz aslı ve fotokopisi(T.C. Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu hesaba EFT, banka havalesi veya Nakden yatırılması)

34.   Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

35.   Gündem

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Sermaye artırımında her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren yerine getirilir.

2-SERMAYE AZALTIMI

Sermaye azaltımının tescili için gereken belgeler,

36.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

37.   Genel Kurul Toplantı Tutanağı (Noter onaylı)

38.   Hazirun cetveli (Noter onaylı sureti veya aslı)

39.   Davet ilanlarının yayınlandığı T.T.S.G. (3 ilan)

40.   Bilirkişi tespit raporu (3 bilirkişi tarafından hazırlanmış)

41.   Mahkeme bilirkişi atama kararı

42.   Alacaklı Listesi (Yönetim kurulu ve denetçiler tarafından imzalı, alacaklı adı soyadı, ticari ünvanı, alacak miktarı belirten)

43.   Müeccel (vadeli, zamanı henüz gelmemiş) alacaklılara ait imzası noterce onaylı muvafakatname)9.Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları (Borçların ödendiğini gösteren)

44.   Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

45.   Gündem

 

ÖNEMLİ NOTLAR

***Mahkemece(şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi) atanmış 3 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından sermaye azaltılmasına rağmen aktiflerin alacakları karşılayabileceğine ilişkin tespit. Ana sözleşmenin sermaye maddesi, azaltmayı yansıtacak şekle tadil edilerek karar altına alınır.

***Alacaklılara çağrı T.T.S.G.’nde 3 kez ilan edilir. 3.ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde alacaklıların beyanı beklenir. Ödeme veya teminat istemleri bildirilir. Bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderilir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil müracaatı için 3. gazete tarihinden itibaren 2 ay geçmesi gerekir.

***Sermaye hiçbir suretle asgari sermaye miktarının aşağısına indirilemez

 

3-ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

46.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

47.   Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

48.   Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

49.   Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı)

50.   Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

51.   Gündem

**** Ünvan tadilinde ünvanda yer alan her sektörün amaç konuda açıklayıcı şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

 

AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

52.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

53.   Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

54.   Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

55.   Tadil tasarısı (Hükümet temsilcisi ve divan heyeti imzalı-2 adet)

56.   Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

57.   Gündem

**** Amaç konuda yer alan üretim ve hizmet sektörlerinin ünvana yansıtılması gerekir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

58.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

59.   Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

60.   Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre hazırlanmış taahhütname.

61.   Kira kontratı

 

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

62.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

63.   Ayrılan yönetim kurulu üyesi var ise; istifanın kabulüne dair yönetim kurulu kararı (2 adet noter onaylı) - (*Yönetim kurulu üyesi hükmi şahıs temsilcisi ise temsilci değişikliğinde atama ve azil yazısı)

64.   Boşalan yönetim kurulu üyeliğine ait atama kararı(Noter onaylı)

65.   Yönetim kuruluna ilişkin görev bölümü ve temsil kararı (Noter onaylı 2 adet)

66.   Şirket ünvanı altında yeni yönetim kurulu üyelerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı )

67.   Katılan yönetim kuruluna üyesine ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

68.   Katılan yönetim kuruluna üyesine ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

*** TTK.315 maddesi gereğince 275 madde hükmü mahfuz olmak üzere bir azalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tasvibine arz eder.bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesini yapar.

*** TTK.330 anasözleşmede aksine hüküm olmadıkça idare meclisinin bir karar verebilmesi için,azaların en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır.Kararlar ,mevcut azaların ekseriyetiyle verilir.Örneğin;3 kişilik yönetim kurulunda toplantı nisabı 3, karar nisabı 2'dir, ancak yönetim kurulunun T.T.K.’nın 315. maddesi hükmü gereğince yönetim kurulunda meydana gelecek eksilme durumunda karar nisabı kaybedilmemek şartıyla toplantı nisabı olmaksızın karar alınabilir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ

69.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

70.   Hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

71.   Hisse devri sözleşmesi (noter onaylı-1’er adet)

72.   Hisse devri sonucunda yönetim kurulunda değişiklik oluşuyorsa yönetim kurulu değişikliğindeki belgeler eklenir.

73.   Hisse devri sonucunda şirket ortaklığına bir tüzel kişilik katılıyorsa tüzel kişilikçe verilen temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi.

74.   Ortaklar son pay durumunu gösterir belge (Şirket kaşesi altında yönetim kurulu üyelerinin imzası ile)

75.   Vefat nedeniyle hisse durumunda değişiklik oluyorsa veraset ilamı aslı ve bu karara istinaden yapılan hisse dağılımını gösterir yönetim kurulu kararı.(Noter onaylı)

76.   Yeni giren ortakların fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

77.   Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 1 adet)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

*** Şirket hamiline yazılı hisse senedi iHRaç etmiş ve devre konu hisse hamiline yazılı hisse senedine bağlanmış ise hisse devri tescil edilmez.

***Nama veya hamiline yazılı hisse senedi iHRaç edilmemiş ise imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneğinin, nama yazılı hisse senedi iHRaç edilmiş ise devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği gerekmektedir.

***Reşit olmayan küçüklerin;anneleri ve babalarıyla yada bunlardan biriyle birlikte şirkete pay sahibi olmaları durumunda;kayyum atanmasına ilişkin mahkeme kararının ibraz edilmesi gerekm

ektedir.(Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü sayı :b030hig0000001-4-50-29854 yazı)

*** Hisse devrinde tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

78.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

79.   Acentelik sözleşmesi (Noter onaylı)

80.   Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

81.   Aynı branşta alınan acenteliklerde; daha önce acentelik vermiş olan sigorta şirketlerinden TTK.118 maddesine göre muvafakat yazısı

 

ÖNEMLİ NOTLAR

***TTK.118.maddesince aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, müvekkil aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin edemeyeceği gibi; acente dahi aynı yer veya bölge içinde,birbirleriyle rekabette bulunan müteaddit ticari işletmeler hesabına acentelik yapamayacağı belirtilmektedir.

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

82.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

83.   Acentelik fesihnamesi (Noter onaylı - 2 adet)

 

ANONİM ŞİRKETLERDE BİRLEŞME ;

84.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

85.   Birleşme kararının alındığı genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

86.   Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylısı)

87.   Bilanço (Birleşmeye esas alınan)

88.   Birleşme sözleşmesi (Noter onaylı 2 adet)

89.   Borç beyanı (Devir olan şirketten 2 adet)

90.   Borç taahhüdü ( 2 adet- devir alan şirketten )

91.   Özvarlık tespitine dair mahkeme kararı ve bilirkişi raporu

92.   Hükümet temsilcili atama yazısı (Aslı)

93.   Gündem Birleşmenin hemen hüküm ifade edeceği hallerde;

94.   Devir alınan şirketin alacaklılar listesi ve muvafakat kağıtları

95.   Borçların ödenmesi halinde ödendi makbuzları

 

ÖNEMLİ NOTLAR

**Şirketlerin birleşme yapabilmeleri için aynı nevi de olmaları gerekmektedir. Örneğin anonim şirket ve Limited Şirket birleşmesi söz konusu olamaz.

 

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
KOLL.ŞTİ.- KOM. ŞTİ.-LTD.ŞTİ. DEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

96.   Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

97.   Anasözleşme (Noter onaylı- 2 adet)

98.   Dönüşüm kararı (Noter onaylı- aslı- 1 adet)

99.   İmza Beyannamesi (Noter onaylı-aslı)

100. Yeni giren ortaklara ait nüfus suretleri (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı)

101. Yeni giren ortaklara ait ikametgah belgeleri (En geç 6 ay içinde alınmış noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış aslı)

102. Özvarlık tespitine dair Mahkemeden onaylı bilirkişi raporu ve mahkeme kararı (Aslı veya Mahkemeden aslı gibidir onaylı sureti)

103. Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin Sermayenin %004 Ziraat Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (T.C.Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesi 5383761-5016 nolu Rekabet Kurumu hesabına)

*** Kollektif ve Komandit Şirketinden Anonim Şirketine dönüşün yapılıyorsa sermayenin tamamının %004 ü yatırılacaktır.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE AÇILIŞI

104. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

105. Şirketin kuruluşundan itibaren tüm sicil gazetelerinin ticaret sicili memurluğundan alınmış tasdikli suretleri

106. Ticaret Sicili Tüzüğünün 55.maddesine göre sicil belgesi aslı(Son bir ay içinde alınmış)

107. Şube açılışına dair yönetim kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet) Kararda ;

§  Şubenin ünvanı 
ÖRNEK;
Merkez Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Şube Ünvanı: Dizayn Tekstil ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-Bartın Şubesi

§  Şubenin açık adresi

§  Şubeye ayrılan sermaye

§  Şubenin temsilcileri açıkça belirtilecek

108. Şube ünvanı altında şube müdürüne düzenlenmiş imza beyannamesi (Noter onaylı aslı - 2 adet)

109. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29.maddesine göre hazırlanmış taahhütname(Şube bilgilerine göre düzenlenmiş)

110. Şube temsilcisine ait nüfus sureti (Noter onaylı - 2 adet)

111. Şube temsilcisine ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)

112. Kira kontratı

 

ANONİM ŞİRKETLERDE ŞUBE KAPANIŞI

113. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

114. Yönetim kurulu kararı (Noter-onaylı 2 adet)

115. Tasfiyeye giriş/kapanış bildirim formu

 

ANONİM ŞİRKETLERDE MERKEZ NAKLİ

116. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

117. Şirket kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı suretleri (Tarih sırasına göre)

118. Genel kurul toplantı tutanağı (Noter onaylı)

119. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)

120. Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi aslı (Son 1 ay içinde bağlı bulunduğu sicil memurluğundan alınmış)

121. Merkez nakline ilişkin tadil tasarısı (Divan heyeti ve Hükümet temsilcisi tarafından imzalı- 2 adet)

122. Şirket ünvanı altında şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Yeni adres altında -noter onaylı)

123. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29.maddesine göre Taahhütname

124. Yetkililere ait fotoğraflı nüfus örneği (Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)

125. Yetkililere ait ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl - 2 adet)

126. Hükümet Temsilcisi atama yazısı (Aslı)

127. Gündem

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ

128. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

129. Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyeye giriş, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı)

130. Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı örneği)

131. Tasfiye halinde ibaresi ile şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye memurlarına ait - noter onaylı aslı)

132. Tasfiye memuru şirket ortaları dışından ise noterden veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi

133. Tasfiyeye giriş/kapanış bildirim formu

134. Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)

135. Gündem

136. Tasfiye giriş bilançosu

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ

137. Dilekçe (İmzalı kaşeli)

138. Mahkemeden sermayenin kaybedilmediğine dair karar (Aslı)

139. Genel kurul evrakları (Tasfiyeden dönülmesine dair kararın alındığı genel kurul evrakları ile ayrıca yönetim kurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Tasfiyeden dönüşüm yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesih olmaması gerekmektedir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ

140. Dilekçe (İmzalı-kaşeli )

141. Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyenin bittiğini belirten, noter onaylı)

142. Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı sureti)

143. Hükümet komiseri atama yazısı

144. Gündem

145. Tasfiyeye giriş 1., 2. ve 3. ilan gazeteleri

146. Sıfır bilanço

 

ÖNEMLİ NOTLAR

Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.