ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER

ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER

Adi Komandit Şirketlerin Tescilinde Gereken Belgeler

 

KURULUŞ 
1. Dilekçe  (imzalı-kaşeli) 
2. Şirket anasözleşmesi (noter onaylı - 2 adet)
3. Kurucu ortaklara ait fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi (noterden veya muhtardan alınmış)
4. Ticaret Sicil Tüzüğünün  29.  maddesine göre  hazırlanmış taahhütname  
5. Şirket ünvanı altında hazırlanmış  şirket yetkililerine ait imza beyannamesi  (noter onaylı aslı)

 

ANA SÖZLEŞME TADİLİ 
1. Dilekçe  
2. Tadil tasarısı (tadil edilen maddenin eski ve yeni şekli  belirtilerek - asıl–2 adet)

TEMSİLCİ ATANMASI 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Anasözleşmesinin ilgili maddesine ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı-2 adet)
3. Şirketi temsile yetkililere ait imza  beyannamesi  ( noter onaylı aslı)
4. Yeni imza yetkisi verilen kişilere ait fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi (noterden veya muhtardan alınmış)

 

HİSSE DEVRİ 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Hisse  devrine  ilişkin  tadil mukavelesi (noter onaylı - 2 adet)
3. Hisse devri sonucunda  imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa 
• ilgili maddelere ilişkin tadil mukavelesi ( noter onaylı - 2  adet)
• yeni atanan temsilcilere ait imza  beyannamesi ( noter  onaylı aslı )
• yeni giren ortaklara ait fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi (noterden veya muhtardan alınmış)

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 
1. Dilekçe   
2. Adres  değişikliğine  ilişkin tadil mukavelesi (noter onaylı  - 2  adet )

 

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ 
1. Dilekçe (imzalı kaşeli)  
2. Acentelik  sözleşmesi  ( noter onaylı )
3. Acentelik  vekaletnamesi  ( noter onaylı - 2 adet )

 

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Acentelik fesihnamesi  ( noter onaylı - 2  adet )

 

TASFİYE SONU KAPANIŞ 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Fesih sözleşmesi  (fesih tarihi belirtilecek - noter  onaylı  - 2  adet )

 

ŞUBE  AÇILIŞI 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Şirketin  kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescilli hususlara ilişkin ticaret sicil gazeteleri
3. Ticaret  Sicil  Tüzüğünün  55.maddesine  göre  sicil  belgesi        
4. Şirketin son pay durumunu  gösteren  belge
5. Şube açılışına dair  şube açılış  sözleşmesi (noter  onaylı - 2 adet) 
sözleşmede;            
• şubenin  ünvanı
• şubenin  açık adresi
• şubeye  tahsis  olunan  sermaye
• şubenin  temsilcileri         ---  açıkça   belirtilecek
6. Ticaret Sicil Tüzüğünün  29.  maddesine göre  hazırlanmış taahhütname  
7. Şube  temsilcilerinin fotoğraflı nüfus örneği (noterden veya muhtardan alınmış
8. Şube temsilcilerine ait ikametgah belgesi (muhtardan alınmış)
9. Şube  ünvanı altında  düzenlenmiş  imza  beyannamesi (noter  onaylı aslı)

 

MERKEZ  NAKLİ 
1. Dilekçe (imzalı-kaşeli) 
2. Şirketin  kuruluş gazetesi ile birlikte diğer tescilli hususlara ilişkin ticaret  sicil gazeteleri
3. Kuruluş tarihinden itibaren dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin bağlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti .
4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 47. maddesine göre sicil belgesi (aslı)
5. Merkez nakline ilişkin tadil mukavelesi  (noter onaylı – 2 adet)
mukavelede;
• nakil  öncesi  adres
• nakil  olunan  adres belirtilecek
6. Ticaret Sicil Tüzüğünün  29.  maddesine göre  hazırlanmış taahhütname