TICARI İŞLETME, TICARI İŞLETMENIN UNSURLARI, ŞUBE

TICARI İŞLETME, TICARI İŞLETMENIN UNSURLARI, ŞUBE

Ticari İşletme : Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır.Ticari işletme Türk Ticaret Kanunu'nun 11,12,13. maddeleriyle, Ticaret Sicili tüzüğünün 14. maddesinde tanımlanmıştır.
 
Ticari İşletmenin Unsurları : Bir gelir sağlamayı hedef tutmayan veya sürekli faaliyetlerle, ticaret kanununun 17. maddesinde tanımı yapılan, esnaf sınırlarını aşmayan faaliyetler ticari işletme sayılmaz.
 
Ticaret Sicili tüzüğünün 14. maddesine göre ticari işletmenin genel unsurları gelir sağlanmanın amaç edinilmesi, süreklilik ve esnaf faaliyetinin sınırlarının aşılmış olmasıdır.
 
Ticaret sicili tüzüğünün 15. maddesi gereğince Bakanlar kurulınca Türk Ticaret Kanunu'nun 1463. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak çıkarılan kararnamede yer alan limitleri aşmayan ticari işletmelerin tescili zorunlu değildir.
 
Ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletme sayılır.Nelerin ticarethane, fabrika ve ticari şekilde işletilen diğer müesseseler olduğu Türk Ticaret Kanunu 'nun 12. ve 13. maddelerinde gösterilmişir.
 
Şube : Ticaret Kanunu şubeyi tanımlamıştır.Şubenin tanımını yapan 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu'nun 9. maddesinin 3. Fıkrasına göre, bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde tek başına ticari muamele yapan yerler şubedir.
 
Türk Ticaret Kanunu'nun 42. maddesinin 3. ve 4. fıkrası gereğince merkezi Türkiye'de bulunan işletmelerin şubeleriyle merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubelerin bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilanı zorunludur.( TK. 42 , 50 ) ( TST. 52, 53, 54, 55 )