TICARET ÜNVANI, GERÇEK KIŞILERDE, TICARET ŞIRKETLERINDE, DIĞER TÜZEL KIŞI VE DONATMA İŞTIRAKI ILE ŞUBE

TICARET ÜNVANI, GERÇEK KIŞILERDE, TICARET ŞIRKETLERINDE, DIĞER TÜZEL KIŞI VE DONATMA İŞTIRAKI ILE ŞUBE

Ticaret ünvanı
 
Her tacir ticari işletmeyle ilgili işlemlerini ticaret ünvanıyla yapmaya, işletmesiyle ilgili senet ve evrakı bu ünvanla imzalamaya zorunludur.Tescil edilen ticaret ünvanının ticari işletmenin giriş cephesin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması zorunludur.( TK. 41 )
 
Gerçek kişilerin ticaret ünvanı
 
Gerçek kişi tacirlerin ünvanı onların ad ve soyadlarından meydana gelir.Ad ve soyad kısaltılmaksızın bütün harfleriyle yazılır.Ad ve soyadına uygun ekler yapılabilir.
Ticaret ünvanına onu aynı sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş olan ünvanlardan açıkça ayırmaya yarayan eklerin yapılması zorunludur.
 
Ad ve soyadına eklenen sözler ticaret ünvanının unsurlarındandır.( TK. 43 ) (TST. 17 )
 
Ticaret ünvanı eklerinin koşulları
 
Bir tacirin ünvanını meydana getirmek üzere ad ve soyadına yapacağı ilavelerin tacirlerin kimliği veya işletmenin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü kişilerle yalnış bir kanı oluşmasına yer verebilecek şekilde veya gerçeğe yahut kamu düzenine aykırı olmaması zorunludur.
Yapılacak eklerin işletmenin gerçek durumunu gösteren veya ünvanda anılan kimsenin gerçek kimliğini belirtilen sözler olabileceği gibi ilk paragraftaki koşullara uygun muhayyel adlar olabilir.
 
Tek başına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret ünvanlarına bir şirketin varolduğu izlemine neden olabilecek ekler yapamazlar.
 
Ticaret Kanunu'na uygun bir şirket olmadıkça bir işletmenin ünvanına birden fazla gerçek kişinin ad ve soyadı konulamaz.
 
(Türk ), (Türkiye ), ( Cumhuriyet ), ( Milli ) kelimeleri ticaret ünvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. ( TK . 48 ) ( TST . 18 )
 
Ticaret Şirketlerinde Ticaret Ünvanı
 
Kollektif Şirket
 
Kollektif şirketin ticaret ünvanının bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin ad veya soyadı ile ortada bir şirketin bulunduğu ve şirketin kollektif olduğunu gösteren sözleri içermesi zorunludur.( TK. 44 ) ( TST. 19 )
 
Adi ve paylı komandit şirket
 
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ünvanı komandite ortaklardan birinin ad ve soyadı ile şirket münasebeti bulunduğunu ve şirketin adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğunu gösteren sözlerden oluşur.Bu şirketlerin ünvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır. ( TS. 44 ) (TST. 19 )
 
Limited ve anonim şirketler
 
Limited ve anonim şirketler ne işle uğraştığı gösterilmek ve Türk Ticaret Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri yerine getirilmek koşuluyla ticaret ünvanlarını serbestçe seçebilirler. Ünvanlarında limited, anonim kelimelerinin bulunması zorunludur.Ünvanlarında gerçek bir kişinin ad veya soyadı bulunduğu takdirde şirket nevini gösteren sözler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. ( TK. 45 ) ( TST. 19 )
 
Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki
 
Diğer tüzel kişiler
 
Amacına varmak için bir ticari işletme işleten derneklerle, vakıfların, kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari bir şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunan işletmelerin ticaret ünvanları kendi adlarının aynıdır.
Kamu yararına derneklerin işlettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerle; devlet, vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından işletilen ve tüzel kişiliği buunmayan ticari işletmelerin ünvanları kendilerini işleten tüzel kişinin adı ile işletme konusunu gösteren sözlerden oluşur.( TK. 18 ) ( TST. 20 )
 
Donatma iştiraki
 
Donatma iştirakinin ticaret ünvanı müşterek donatanlardan en az birisinin ad ve soyadından ve donatma iştirakinin bulunduğunu gösteren sözlerden meydana gelir.Soyadları ile gemi adının tam olarak yazılması zorunludur.
Donatma iştirakinin tescilinde Türk Ticaret Kanunu'nun 951. maddesinin 2. Fıkrasındaki esaslar gözönünde bulundurulur. ( TK. 46 ) ( TST. 20 )
 
Şubeler
 
Her şube kendi merkezinin ticaret ünvanının şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır.
Her şubenin ünvanı kendi merkezinin ticaret ünvanına o merkezin şubesi olduğunu açıkça gösteren sözlerin eklenmesiyle oluşur. Şube ünvanını şubeyle ilgilieklerin yapılması mümkündür.
 
Merkezi yurt dışında bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret ünvanının tescilinde merkezin ve şubenin bulnduğu yerlerin ve şube olduğunun açıkça gösterilmesi zorunludur. ( TK. 50 ) ( TST. 53 )