SİCİL MEMURUNUN İNCELEME MUKELLEFİYETİ TESCİLİN REDDİ İTİRAZ

SİCİL MEMURUNUN İNCELEME MUKELLEFİYETİ TESCİLİN REDDİ İTİRAZ

Sicil memurunun inceleme mükellefiyeti : Sicil memuru tescil için gerekli yasal koşulların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.
 
Tescil için kanun ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nde öngörülen koşulların yerine getirilip getirilmediğini araştırır.
 
Tescili istenen olayların 3. kişilerde yanlış düşünce uyandırıp uyandırmayacağını, gerçeğe, kamu düzenine, kanunun emredici hükümlerine uygunluğunu araştırmakla mükelleftir. ( TK . 34 )( TST 28. 29. 30 )
 
Tescil isteğinin reddi : Sicil memurunun yaptığı inceleme sonucunda kanun veya ticaret sicili tüzüğünün tescil için aradığı koşullara uygun olmadığının veya koşullardan bazılarının eksik olduğunun saptanması ve verilen süreye uygun duruma getirilmemesi, eksiklerin tamamlanmaması halinde tescil isteği red olunur.
 
Tescil isteğinin reddine ilişkin karar dilekçeyi veren ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. Bu kararın imza karşılığında sicil dairesinde elden verilmesi de tebliğ hükmündedir.( TK. 34. 36 ) (TST. 28. 29. 30 )
 
Sicil memurunun kararına itiraz : İlgililer sicil memurunun vereceği tescil, değişiklik ve kayıt silme ile ilgili kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 8 gün içinde Ticaret Sicilinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edebilirler.
 
Mahkemenin vereceği kararlar aleyhine ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde HMUK hükümlerince temyiz edebilirler.( TK 35. 36 ) (TST. 9. 30)