KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU

A.1-KAPASİTE RAPORU 

Ticaret ve Sanayi Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel ve ya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki raporlardır.Geçerlilik süreleri 3 yıldır.
İmalat sanayii, iHRacat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır.
Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır.
Odamız Kapasite Raporu otomasyon sistemine geçmiş ve Kapasite Raporlarını en hızlı şekilde üyelerimize göndermektedir.
 
Kapasite Raporu Mevzuatı 
5174 sayılı TOBB Kanunu • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
• 28/05/1975 tarih 15248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
• TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 41)
• 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
• Teşviklerle İlgili Tebliğler
• İthalat ve İHRacat Yönetmelikleri
 
Kapasite Raporu nerelerde kullanılır?
• Yatırım Teşvik Belgesi, KOSGEB,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi,
•Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
• Muhtelif İthalat ve İHRacat işlemlerinde,
• Resmi ve özel ihalelerde,
• Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
• Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
• Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
• İmalatçı belgesi alımında,
• Vergi incelemelerinde,
• Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde, gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
 
Kapasite Raporu Başvuru Evrakları 
1-Müracat Eden Firmanın Oda Kaydının Olması (Merkez, Şube vb.)
2-Kapasite Raporu Müracaat Dilekçesi.
3-İşyeri Kiralık İse Kiralık Kontratı, Mal Sahibi İse Tapu Fotokopisi
4-Çalışan Mevcut Personelin Son Ay’a Ait Sigorta Göstergesi Fotokopileri Varsa Yeni İşe Giriş Bildirgesi Fotokopileri
5-İş Yeri Sahipleri Bağkurlu İse Bağkur Prim Ödeme Makbuzu Veya Bağkur Karnesinin Ön Yüzünün Fotokopisi
6-İşyerinde Mevcut Olan Makinaların Fatura Fotokopileri Yada Muhasebe Onaylı Demirbaş Listesi
7-Kiralık Makina Varsa Hangi Firmadan Ve Kaç Yıllığına Kiralanmış Olduğuna İlişkin Noter Onaylı Kira Kontratı Veya Leasing Sözleşmesi
8-Son Aya Ait Elektrik Faturası Fotokopisi
9-Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Kayıtlı Olduğu Defterlerin Noter Onay Tarih Ve Numaraları (Defteri Kebir, Yevmiye, Envanter Defterleri)
10-Kalite Belgeleri deşarj ve emisyon izinleri.
11-İşletme Adına Tescilli Marka Varsa Tescil Belgesi Fotokopisi
12-TOBB’nin hesabına yatacak olan 255 tl’lik banka dekontu
 
Banka Hesap Numaraları:
Türkiye İş Bankası(Masraflı)-4201 TOBB Kapasite Bedelleri-Hesap No:785529 Iban No:TR100006400000142010785529
 
Türkiye Halk Bankası(Masrafsız)-Şube Kodu:1311 TOBB Kapasite Raporu Hesap No:1311 Iban No:TR1400001200131100016000038
 
Akbank Şube Kodu:153(Masrafsız) TOBB Kapasite Bedeli Hesap No:69072 Iban No:TR350004600153888000069072
 
Ziraat Bankası Şube Kodu:760(Masraflı) TOBB Kapasite Bedeli Hesap No:5994350-5032-TR020001000760059943505032
 
Vakıfbank (Masrafsız) Hesap No:2068017 Iban No:TR210001500158007293586413
 
A.2 EKSPERTİZ RAPORLARI
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.
1.Taş Fırınlar (Odunlu),
2.Elle Paketleme Veya Dolum Yapanlar (Meyve, Sebze, Yumurta Paketleme- SHRinkleme Vb.),
3.Elle Kırmızı/Beyaz Et Parçalama, Ayıklama, Kıyma, Köfte Vb. Hazırlama,
4.Kasaplar,
5.Soğuk Depolama (Muhafaza) İşleri (Şoklama Ve Dondurma İşlemi Hariç),
6.Perakende Satış Yapan;
- Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler,
- Tatlıcılar,
- Dondurmacılar,
- Yufka, Kadayıfçılar,
- Simitçiler,
- Börekçiler,
- Mantı, Erişte, Katmerciler,
- Pastaneler,
- Kuruyemişçiler,
- Turşucular, Salamura Yapanlar,
- Marketlerdeki Her Türlü Reyonlar (Unlu Mamüller, Müşteri Talebine Göre Et Hazırlanan Reyonlar Vb.),
7.Hayvan Yetiştiriciliği (Hayvan Üretme Çiftlikleri, Kültür Balıkçılığı, Arıcılık Vb.),
8.Her Türlü Tarımsal Ürün, Bitki, Meyve, Sebze Yetiştiriciliği (Seralar, Tohum, Fide, Mantar, Kompost, Çiçek Vb.) (Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan, endüstriyel seralar, endüstriyel çiçekçilik, kültür balıkçılığı, kümes hayvanları çiftlikleri ve yumurta üretimi ile kültür mantarı üretimi yapan tesisler dışındakiler)
9.Bitki, Sebze Ve Meyvelerin Tabii Halde Kurutulması,
10.Yumurta, Civciv Üretimi,
11.Süt Toplama Tesisleri,
12.Otel, Motel, Lokanta, Dönerci, Pideci, Pizzacı, Hamburgerci, Köfteciler,
13.Elle Kesim Yapan Mezbahalara.
 
Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit 
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü, alınarak, Oda ücret tarifesine göre ücreti yatırılır.
Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ile birlikte mahallinde arızalı makine veya cihazlarla ilgili tespiti yapar, İlgili gümrük tebliği gereğince ekspertiz raporu hazırlanır.
 
Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti 
İHRaç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınır.Genel Sekreter, konu ile ilgili bilirkişiyi belirler.Tarifeye göre oda ücreti yatırılır. Odamızca tespit edilen zamanda eksper ve raportör ile birlikte eşyanın niteliği ve niceliğinin tespiti yapılır ve rapor düzenlenir.
 
Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
- Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez,Şube vb.)
- Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması
1. Başvuru Dilekçesi
2. İşletmenin bulunduğu yerin tapu fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise kira sözleşmesi,
3. Muhasebe onaylı makine tesisat listesi, (var ise motor güçleri yazılacak)
4. Çalışan mevcut personelin son ay’a ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi varsa yeni işe giriş bildirgesi fotokopileri, (SSK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)
5. Oda ücreti 
A.3 İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Amaç:
Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir.Bu belge Kapasite Raporu düzenlenen firmalar için düzenlenebilir.
Başvuru Evrakları
-Dilekçe
-Kapasite Raporu
Ücret:Oda Meclisi tarafından belirlenen tarifeye göre ücret alınarak oda raportörü tarafından işletmeye ait kapasite raporu incelenir ve belge hazırlanır.
 
A.4 FİİLİ TÜKETİM BELGESİ 
Amaç:Firmanın üretim esnasında kullandığı hammadde miktarları ile üretilen mamullerin miktarlarını belirlemek amacıyla düzenlenen belgedir.
Başvuru Evrakları:
-Dilekçe
-Kapasite Raporu
-Son iki Döneme ait Muhasebe Kayıtları(Hammadde alış-satış faturaları ,stok defterleri)
Oda bilirkişisi tarafından bu belge düzenlenir.
 
A.5 MÜCBİR SEBEP BELGESİ 
Mücbir Sebep Belgesi Nedir?
Geçici olarak ithal edilmiş maddelerin süresi içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışı edilememesi halinde süre talebine mesnet teşkil edecek ekspertiz raporudur.
 
Mücbir Sebep Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?
- Talep Dilekçesi
- Gümrük Giriş Beyannamesi
- Geçici İthal Rejimi İzin Formu
- Fatura
 
Mücbir Sebep Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
Talepte bulunan firmanın dilekçesi, Gümrük Giriş Beyannamesi, Geçici İthal Belgesi İzin Formu ve faturalar odamıza teslim edilir.
Odamız ücret tarifesine göre ücret yatırılır.
Odamızca tespit edilen zamanda konu ile ilgili eksper ve raportör mahallinde süresi içerisinde yurtdışı edilemeyen emtialarla ilgili tespitte bulunur ve gerekçeli rapor hazırlanır.