DOLAŞIM BELGELERİ

DOLAŞIM BELGELERİ

B.DOLAŞIM BELGELERİ 
B.1 A.TR DOLAŞIM BELGESİ
 
Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri iHRacatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlar.
5174 sayılı kanun doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, A.TR Dolaşım Belgeleri’nin, 01.06.2001 tarih, 24419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğine göre basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını yaparak, iHRacatçımızın bu belgelere ulaşmasını sağlamakta, karşılaşılan problemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak çözmektedir.
A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır?
Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan
Not: A.TR Dolaşım Belgesi satış, onay ve saklanmasına ilişkin işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Odamız tarafından A.TR Otomasyon Sisteminde işlemler gerçekleştirilmekte olup,oda ücret tarifesine göre ücretlendirilmektedir.
 
B.2 MENŞE ŞEHADETNAMESİ
Menşe Şahadetnamesi, iHRaç konusu eşyanın düzenlendiği ve onaylandığı ülke menşeli olduğunu veya gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke menşeli sayılması gerektiğini bildiren belgedir. Gümrük işlemleri, ülkeler arasında mevcut ticaret anlaşması hükümlerine göre yapılmakta olduğundan, örneğin eşyanın gönderildiği ülkede Tercihli Gümrük Rejiminden yararlanması veya konulan kota sınırlamasının dolup dolmadığının belirlenmesi için gümrüğe gelen malların menşelerinin belirlenmesi gerekir.
İHRacatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından düzenlenir; iHRacatçı firmanın üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası ve bazı ülkeler için (genellikle Arap ve Afrika Kıtası ülkeleri) ayrıca ithalatçı ülkenin konsoloslukları tarafından onaylanır (vize edilir).
Bir ülke topraklarından çıkarılan madenler, üretilen tarım ürünleri, o ülkede doğan ve yetişen canlı hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünler, o ülkede tutulan veya avlanan av hayvanları ile balıklar, o ülke bandırasını taşıyan ve oraya kayıtlı veya tescilli gemilerle çıkarılan balık ve diğer ürünler ile bu ürünlerden bu fabrika gemilerde elde edilen eşya, karasuları dışındaki denizlerin dibinden ya da toprak altından, münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkarılan maddeler, imal işleminden veya kullanım kalıntılarından elde edilen artıklar, yukarıda sayılan eşyadan ya da hangi aşamada olursa olsun bunların türevlerinden elde edilen tüm eşya, anılan ülke menşeli sayılır.
Menşe Şehadetnamelerinin basımı, dağıtımı ve onayı 5174 no’lu kanun çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir.
 
Dolaşım Belgeleri Vize işlemleri esnasında odalarca temin edilecek evraklar:
1. İHRacatçı firma Odaya kayıtlı değil ise, bağlı bulunduğu Odadan kayıtlı olduğuna dair belge. Firma Esnaf ve Sanatkar Odasına kayıtlı ise, üretim faaliyeti ile iştigal ettiklerini belgeleyen bir evrak
2. Eşyaya ait satış faturasının bir örneği
3. Şayet ürün tamamen Türkiye’de elde edilmiş ise, temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları
4. Ürün tamamen Türkiye’de elde edilmemişse ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne tür bir işlem yapıldığına dair imalatçı beyanı
 
B.3 EURO-1 DOLAŞIM BELGESİ
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan iHRacatlarda ve Avrupa Birliği’ne yönelik tarım ürünleri iHRacatında düzenlenen belgedir. 
Euro-1 Menşe Belgelerinin basımı, dağıtımı ve onayı 5174 no’lu kanun çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir.